Εκπαίδευση στην Αναλυτική Ψυχολογία μέσω της ΙΑΑΡ

Τί είναι η IAAP;

Η IAAP είναι ένας οργανισμός με διεθνή εμβέλεια, αποτελείται από ενώσεις  αναλυτών και μεμονωμένων μελών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και προώθηση της Αναλυτικής Ψυχολογίας( https://iaap.org )

H Διεθνής Ένωση για την Αναλυτική Ψυχολογία (ΙΑΑP) συστάθηκε το 1955, από μια ομάδα Γιουνγκιανών Αναλυτών με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της Αναλυτικής Ψυχολογίας. Σήμερα η IAAP έχει αναγνωρίσει 69 ενώσεις αναλυτών ανά τον κόσμο και έχει εκπαιδεύσει περίπου 3500 αναλυτές οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θέσει η ίδια.

Στόχοι της IAAP, είναι

  • Η προαγωγή της εκπαίδευσης της Αναλυτικής Ψυχολογίας
  • Η διάδοσης της γνώσης στην Αναλυτική Ψυχολογία
  • Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στην εκπαίδευση και την άσκηση της Αναλυτικής Ψυχολογίας
  • Η οργάνωση συνεδρίων

Τι είναι ένα Developing Group(DG);

Τα DG είναι ενώσεις ειδικών ψυχικής υγείας που βρίσκονται σε επίσημη διασύνδεση με την International Association of Analytical Psychology(ΙΑΑΡ) με στόχο την εξοικείωση και εκπαίδευση στην Αναλυτική Ψυχολογία. Η ύπαρξη τους σε μια περιοχή, αποτελεί προϋπόθεση για να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να ακολουθήσουν την ανεξάρτητη εκπαίδευση ως Γιουνγκιανοί Αναλυτές(Router Training).

Τα DG δημιουργούνται σε χώρες ή περιοχές που δεν υπάρχουν επίσημες Ενώσεις Γιουνγκιανών Αναλυτών. Είναι αυτοδιοίκητες ομάδες που εποπτεύονται από την IAAP, και διασυνδέονται μαζί της μέσω ενός έμπειρου Τraining Analyst(Liaison Person). Για την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναλυτικής Ψυχολογίας, το πρόσωπο αυτό είναι η Marianne Mueller(ex-President of IAAP, Swiss Society of Analytical Psychology).

Τα Developing Groups επικοινωνούν με αναλυτές από τον κόσμο με σκοπό να οργανώσουν σεμινάρια και κλινικές εποπτείες για τα μέλη τους, προσφέρουν διασύνδεση για προσωπική εποπτεία και ανάλυση. Τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της IAAP και επιδεικνύουν διάφανες και δημοκρατικές διαδικασίες. Στοχεύουν στην διάχυση της θεωρίας του C.G. Jung στους ειδικούς και το ευρύ κοινό.

Τα DG υφίστανται μέχρι την στιγμή που θα εκπαιδευτούν αρκετοί αναλυτές ώστε να δημιουργηθεί επίσημη Ένωση Αναλυτών στην συγκεκριμένη χώρα. Το να είναι κανείς μέλος της ομάδας σπουδαστών δεν σημαίνει ότι έχει την ιδιότητα του μέλους του IAAP. Περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες σπουδαστών μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της IAAP: Developing Groups | Router Groups | Analytical Psychology – IAAP

Για κάθε περιοχή έχει οριστεί ένας υπεύθυνος για την διαχείριση των δράσεων της ομάδας, την οργάνωση της εκπαίδευσης, τον προϋπολογισμό και την παρακολούθηση των δράσεων. Η Misser Berg έχει οριστεί υπεύθυνη για την εκπαίδευση των Αναλυτών την περίοδο 2019 έως 2022.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία αποδοχής νέων μελών, πατήστε εδώ.

Πως λειτουργεί το Router Training Program;

Το Router Training Program είναι μια μορφή ανεξάρτητης εκπαίδευσης που προσφέρει το IAAP σε άτομα που θέλουν να γίνουν Αναλυτές. Παρακάτω περιγράφονται οι προϋποθέσεις.

  • Ο υποψήφιος να ζει σε περιοχή ή χώρα όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Αναλυτική Ψυχολογία από κάποια ήδη υπάρχουσα Ένωση Αναλυτών.
  • Να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να παρέχει ψυχοθεραπεία στην χώρα που κατοικεί. Να έχει κλινική εμπειρία, και σχετικό αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Για να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση για το Router Training, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει προσωπική θεραπεία με αναγνωρισμένο από την IAAP, γιουνγκιανό ψυχαναλυτή. Χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 25 ώρες προσωπικής θεραπείας προτού κάνει την αίτηση.
  • Να έχει ξεκινήσει κλινική εποπτεία με πιστοποιημένο επόπτη από την ΙΑΑΡ. Αυτό θεωρείται σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Παρότι η εκπαιδευτική διαδικασία του Router Training, είναι στη πραγματικότητα μια ανεξάρτητη και προσωπική πορεία, είναι αυτονόητο πως ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένος με κάποιο Developing Group. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναλυτικής Ψυχολογίας έχοντας ήδη αρκετά μέλη της στο Router Program, έχει πλέον την εμπειρία να καθοδηγήσει και να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους τόσο στη διαδικασία αίτησης όσο και να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια(σεμινάρια, εποπτείες, ευκαιρίες ανάλυσης κτλ.) που απαιτούνται. Ωστόσο δέχεται με μεγάλη χαρά ειδικούς ψυχικής υγείας που προτιμούν να παραμείνουν μέλη του Developing Group και να εμπλουτίσουν την πρακτική τους στην γιουνκιανά προσανατολισμένη ψυχοθεραπεία, δίχως να φιλοδοξούν να ακολουθήσουν το Router Training.

Το να ολοκληρώσει κανείς την εκπαίδευση και να γίνει Μεμονωμένο Μέλους(Individual Member) του IAAP, είναι μια μακριά μα και πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες απαιτήσεις: Προσωπική ανάλυση 240 ωρών κατ’ ελάχιστο, εποπτεία 100 ωρών κατ’ ελάχιστο, επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Intermediate και το Final Exam.