Σεμινάρια 2023

2023 Θέμα: Understanding and working clinically with Complex Trauma: The Jungian model of the Self, its paradoxes, and the role of “psychic skin” Εισηγήτρια: Monica Luci(AIPA, Rome)

2023 Θέμα: Anima Mundi and the Umbra Mundi Εισηγήτρια: Marina Conti (AGAP, Milan)

2023 Θέμα: Synchronicity. Pronoia and Paranoia Εισηγήτρια: Marina Conti (AGAP, Milan)

2023 Θέμα: Undesrtanding Defenses in Analysis Εισηγήτρια: Mark Winborn ( Inter-Regional Society of Jungian Analysts)

2023 Θέμα: Reading the book: The Myth of Meaning in the work of C.G. Jung Εισηγήτρια: Marianne Mueller (Swish Society for Analytical Psychology)

2023 Θέμα: Negation and Transformation in Jungian Psychotherapy: Jung, Hillman, Giegerich, Εισηγητής: Greg Mogenson(Inter-Regional Society of Jungian Analysts)

Σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί

2022 Θέμα: Reflections on Memories Dreams Reflections, Εισηγήτρια: Marianne Mueller(Swish Society for Analytical Psychology)


2022 Θέμα: The Theory of Complexes: word association test,definition, etiology, structure, degree of autonomy, relationship with the Attachment Theory Εισηγήτρια: Ana Deligiannis(Asociación Argentina de Psicología Analítica)


2022 Θέμα: Dreams, Symbolism and Active Imagination, Εισηγήτρια: Verena Kast(Swiss Society for Analytical Psychology)


2022 Θέμα: Mistakes and Enactments in Analysis, Εισηγητής: Martin Schmidt (Society of Analytical Psychology, London) – Βελιγράδι


2022 Θέμα: The role of Paternal Function, Εισηγητής: Martin Schmidt (Society of Analytical Psychology, London) – Βελιγράδι


2022 Θέμα: The Self and Individuation, Εισηγητής: Martin Schmidt (Society of Analytical Psychology, London)


2022 Θέμα: Symbolism in Jungian Psychology, Εισηγητής: Martin Schmidt (Society of Analytical Psychology, London)


2022 Θέμα: Archetype and Dream Research, Εισηγητής: Christian Roesler (C.G.Jung-Institut Zürich)


2022 Θέμα: Archetype and Compensation, Εισηγητής: Stefano Carta (Associazione Italiana di Psicologia Analitica)

2021 Θέμα: Narcissism, Εισηγητής: Francesco Bisagni (Society of Analytical Psychology, London)


2021 Θέμα: Therapeutic relationship CW – Vol 16, Εισηγήτρια: Marianne Mueller  (Swiss Society for Analytical Psychology)


2021 Θέμα: Brothers and Sisters: Myth and Reality, Εισηγητής: Henry Abramovich (Israel Institute of Jungian Psychology)


2021 Θέμα: Jungian Interpretation of the fairy-tale: Rapunzel, The Mother Archetype, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2021 Θέμα: Somatic Countertransference, working with the body, Εισηγητής: Francesco Bisagni (Society of Analytical Psychology, London)


2021 Θέμα: Dreams in Depth, Εισηγητής: Stefano Carta(Associazione Italiana di Psicologia Analitica)


2020 Θέμα: Obsessive-compulsive disorder, Εισηγητής: Francesco Bisagni (Society of Analytical Psychology, London)


2020 Θέμα: Working with Dreams, Εισηγητής: Αγγελική Πεσίνη(Ontario Association of Jungian Analysts)


2020 Θέμα: Transition from adolescent to adulthood, Εισηγητής: Francesco Bisagni (Society of Analytical Psychology, London)


2020 Θέμα: On Psychic Energy – CW Vol. 8, Εισηγήτρια: Marianne Mueller  (Swiss Society for Analytical Psychology)


2020 Θέμα: Fundamentals of Analytical Psychology – CW Vol. 8, Εισηγήτρια: Marianne Mueller  (Swiss Society for Analytical Psychology)


2019 Θέμα: Depression and Myth, Εισηγήτρια: Snezana Manojlovic  (Serbian Analytical Society)


2019 Θέμα: Fairytale “La Calavera Catrina” Jungian and Systemic Approach, Εισηγήτρια: Bojana Stamenkovic (Serbian Analytical Society)


2019 Θέμα: Shadow aspects of psychotherapy, Εισηγήτρια: Jelena Matic (Serbian Analytical Society)


2019 Θέμα: Jungian Interpretation: The myth of Eros and Psyche, Apuleius’s novel, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2018 Θέμα: Jungian Interpretation of the fairy-tale: “The black princess”. Anima, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2017 Θέμα: Addiction and co-addiction: the myth of Narcissus and Echo, Εισηγήτρια: Misser Berg (Danish Society for Analytical Psychology)


2017 Θέμα: Jungian Interpretation of the fairytale: Snow White: Negative Mother Archetype, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2016 Θέμα: “Zorba the Greek”: Individuation, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2016 Θέμα: Jungian interpretation of the fairytale: “Bluebeard”. A terrible Animus, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2016 Θέμα: Jungian interpretation of the fairytale: The water of life, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2015 Θέμα: The Individuation Process of the postman in the movie “Il postino”, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)


2015 Θέμα: The Individuation Process, Εισηγήτρια: Αγγελική Πεσίνη (Ontario Association of Jungian Analysts)

Τα σεμινάρια μας αφορούν μόνο τα μέλη της Εταιρείας μας. Οι προσκεκλημένοι αναλυτές συνήθως προσφέρουν και ομαδικές κλινικές εποπτείες.